കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം വിശ്വപ്രസിദ്ധമാകും - ഭഗവാന്‍ ശിവന്‍

കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം വിശ്വപ്രസിദ്ധമാകും – ഭഗവാന്‍ ശിവന്‍

Posted Posted in kalkipuri, kalkipuri temple

കല്‍കി സ്ഥാപിച്ച ജന്മദേശത്തെ മഹാക്ഷേത്രമായ കല്‍കിപുരിയുടെ മാഹാത്മ്യവും വിശ്വപ്രസിദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും ഭഗവാന്‍ ശിവന്‍ പാര്‍വ്വതി ദേവിയോട് അറിയിച്ചു.

Kalkipuri Temple in Sep 2016

Kalkipuri Temple Dome Works 2016

Posted Posted in kalki, kalkipuri, kalkipuri temple

Kalkipuri Temple Dome works started on 5 Feb 2016 and Kalki installed Bronze Dome in May 2016. Painting started on 8 June 2016. First part of the dome works completed on 15 June 2016. On 7th March 2013, Authority granted the permission for the construction of Kalkipuri Temple Dome and renewed it. Kalkipuri Temple: Opening: 3am-10pm. Irrespective of caste, religion, sex, age and nativity devotees can come and pray with cleanliness. Idol : Shiva linga is installed by Kalki. This Temple is situated at Kalkipuri (with a plot extension of 58.472 cents) owned by Kalki in the birth place.